Regulamin

Warunki korzystania z platformy Lead.Network przez Wydawców

§1. Słowo wstępu

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy właścicielem serwisu Lead.Network, tj. firmą Leaders sp. z o.o. sp.k. z siedzibą: ul. 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 6793124029, REGON: 363827712, KRS: 0000606047, zwaną dalej także Lead.Network, a każdym zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu Lead.Network, zwanym dalej także Wydawcą lub Partnerem.

§2. Definicje

 • Administrator danych osobowych - Leaders sp. z o.o. sp.k. z siedzibą: ul. 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 6793124029, REGON: 363827712, KRS: 0000606047, przetwarza dane w celu świadczenia usług zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
 • Serwis - Usługa udostępniana pod adresem https://lead.network/
 • Usługa - udostępnienie Reklamodawcom możliwości dodania swojej kampanii reklamowej lub programu partnerskiego do gamy Lead.Network oraz udostępnienie kampanii Wydawcom
 • Rejestracja - proces założenia konta w Serwisie.
 • Hasło - komponent niezbędny do identyfikacji Użytkownika oraz zabezpieczenia jego konta przed niepowołanym dostępem.
 • Login - komponent niezbędny do identyfikacji Użytkownika jednocześnie będący jego adresem poczty elektronicznej.
 • Wydawca - osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który promuje kampanie i programy partnerskie udostępnione przez Wydawców.
 • Reklamodawca - podmiot gospodarczy, który za pośrednictwem sieci Lead.Network.pl udostępnia swój program partnerski.
 • Program Partnerski - inaczej także program afiliacyjny, jest to całokształt połączeń pomiędzy Wydawcą a Reklamodawcą, udostępniany przez Lead.Network.pl, w ramach którego znajduje się ogół informacji dotyczący danego Programu Partnerskiego (linki docelowe, stawka oraz sposób naliczania i wypłacania wynagrodzenia, reguły walidacji, wytyczne dot. promocji) oraz system informatyczny umożliwiający sprawną współpracę pomiędzy tymi dwoma podmiotami (dedykowane linki partnerskie dla każdego Wydawcy, automatyczny system naliczania prowizji wraz z systemem statystyk oraz wypłaty prowizji); w innym znaczeniu rozumiany jako strona internetowa Reklamodawcy, na którą kierują udostępnione Wydawcy materiały reklamowe.
 • Kampania Reklamowa - zespół czynności po stronie Wydawcy mające na celu promocję strony typu Landing-Page należącej do danego Reklamodawcy w ramach Programu Partnerskiego.
 • Landing-Page - strona docelowa, na którą trafia odwiedzający pozyskany wskutek podejmowanych przez Wydawcę działań promocyjnych danego programu partnerskiego.
 • Walidacja - zespół reguł i czynności po stronie Reklamodawcy umożliwiające mu uzasadnione odrzucanie prowizji naliczonych Wydawcy.
 • CPC - sposób naliczania prowizji w ramach danego Programu Partnerskiego, Wydawca nagradzany jest za pozyskane kliknięcia w kreacje reklamowe przez odbiorców jego Kampanii Reklamowej.
 • CPL - sposób naliczania prowizji w ramach danego Programu Partnerskiego, Wydawca nagradzany jest za pozyskane określone akcje wykonane przez odbiorców jego Kampanii Reklamowej.
 • CPS - sposób naliczania prowizji w ramach danego Programu Partnerskiego, Wydawca nagradzany jest za pozyskane transakcje wykonane przez odbiorców jego Kampanii Reklamowej.
 • Nieściągalne należności - prowizja wygenerowana w następstwie działań mających na celu wygenerowanie znacznej ilości zobowiązań względem podmiotów trzecich (operatorów telefonicznych), które w perspektywie czasu nie zostaną spłacone.

§3. Założenia ogólne

 1. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, numeru NIP i REGON, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, oraz dane osoby upoważnionej do jego reprezentowania.
 2. Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu do korenspondencji.
 3. Wydawca ma prawo do likwidacji swojego konta i rozwiązania niniejszej umowy w dowolnym terminie wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email na który założył konto w serwisie Lead.Network, na adres email [email protected]
 4. Lead.Network zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Wydawcą w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny.
 5. Leaders sp. z o.o. sp. k. oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 6. Lead.Network zobowiązuje się indywidualnie rozpatrzeć każdą poprawnie zgłoszoną i uzasadnioną reklamację. Reklamacja winna spełniać następujące wymogi:
  • - powinna być skierowana na adres: [email protected],
  • - powinna zawierać następujące informacje:
   • - imię i nazwisko,
   • - adres e-mail konta założonego w Serwisie,
   • - wszelkie informacje i ustalenia związane ze sprawą, które mogą być pomocne podczas rozpatrywania zgłoszenia.
 7. Poprawnie zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni roboczych, a Użytkownik zostanie poinformowany o ustaleniach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Użytkownik musi spełnić następujące warunki techniczne, aby korzystać z Serwisu:
  • - posiadać urządzenie pozwalające na prawidłowe wyświetlanie witryn internetowych,
  • - posiadać dostęp do sieci Internet.

§4. Współpraca w zakresie Programów Partnerskich

 1. Wydawca ma prawo do promocji każdego Programu Partnerskiego tylko za pomocą udostępnionych mu materiałów reklamowych w postaci linków partnerskich lub kodów do graficznych bannerów reklamowych.
 2. W przypadku chęci przeprowadzenia Kampanii Reklamowej z wykorzystaniem niestandardowych materiałów reklamowych, Wydawca zobowiązany jest wcześniej zapytać o zgodę na takie działania właścicieli serwisu Lead.Network.
 3. Prowadząc Kampanie Reklamowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, Wydawca zobowiązuje się przestrzegać zakazu niezamówionej reklamy ("spam"), dlatego też przed wysłaniem wiadomości email konieczne jest uzyskanie zgody ma otrzymywanie wiadomości reklamowych od każdego odbiorcy takiej reklamy. Na wniosek Lead.Network, Wydawca zobowiązuje się przedstawić dowód uzyskania takiej zgody.
 4. Wydawca zapewnia, że używana przez niego przestrzeń reklamowa oraz wszelkie działania podejmowane w prowadzonych przez niego Kampaniach Reklamowych nie naruszają praw osób trzecich ani żadnych innych przepisów prawa.
 5. Wydawca zobowiązuje się do działania tylko i wyłącznie na korzyść Reklamodawców, nie wprowadzania w błąd odbiorców Kampanii Reklamowych oraz zapewniania jak najlepszej jakości ruchu dla Reklamodawcy, nigdy nie generując dla niego sztucznego ruchu (np. automaty klikające, generatory ruchu, motywowanie do kliknięć lub pozostawiania bezwartościowych danych na stronie Reklamodawcy).
 6. Wydawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za formę i skutki swoich działań reklamowych.
 7. Niektóre Programy Partnerskie domyślnie mogą być niedostępne dla Wydawcy, Wydawca chcąc przystąpić do danego Programu Partnerskiego musi zgłosić chęć przystąpienia do niego wypełniając specjalny formularz widoczny na podstronie tego Programu w ramach serwisu Lead.Network. Wydawca zapewnia, że podane przez niego informacje w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą, a jego działania nie będą wybiegać poza opisane w nim czynności. Celem rozszerzenia działań o inne niż opisane w w/w formularzu, należy wysłać odpowiednie zapytanie o zgodę do serwisu Lead.Network.
 8. Lead.Network zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia o przyjęcie do danego Programu Partnerskiego oraz do zablokowania dostępu do danego Programu Partnerskiego, wcześniej dostępnego dla Wydawcy.
 9. W imieniu Reklamodawcy, Lead.Network zastrzega sobie prawo do uzasadnionego cofnięcia części wygenerowanych przychodów w ramach poszczególnych Programów Partnerskich, np. na wskutek reklamacji klienta, braku finalizacji zamówienia lub szeroko rozumianej słabej jakości ruchu wygenerowanego przez Wydawcę.
 10. Lead.Network ma prawo nałożyć karę umowną na Wydawcę w wysokości 1000 PLN za każdego Reklamodawcę, z którym Wydawca podejmie współpracę bezpośrednią, w przypadku, gdy pierwotna aktywna współpraca odbywała się w sieci Lead.Network. Lead.Network dopuszcza współpracę bezpośrednią Wydawców i Reklamodawców po wcześniejszych, pisemnych uzgodnieniach wszystkich stron.

§5. Współpraca w zakresie Płatności SMS Premium

Współpraca w ramach usług SMS Premium wiąże się z akceptacją Regulaminu SMS Premium oraz Kodeksu Dobrych Praktyk dostępnych przy tworzeniu nowej Usługi SMS Premium po założeniu konta w serwisie, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego Regulaminu, a w przypadku wystąpienia sprzeczności w jakimkolwiek postanowieniu występującym w niniejszym Regulaminie i dokumentacji dotyczącej Płatności SMS Premium stosuje się postanowienia dokumentacji dotyczącej Płatności SMS Premium.

§6. Płatności

 1. Lead.Network zobowiązuje się do wypłaty wszystkich środków, których wypłatę zleci Wydawca.
 2. Minimalna kwota zlecanej przez Wydawcę wypłaty wynosi 100 PLN; nie ma możliwości wypłaty przez Lead.Network kwoty niższej niż określone w Regulaminie minimum.
 3. Wydawca w każdej chwili ma możliwość zlecenia wypłaty wszystkich środków, które znajdują się w bilansie środków dostępnych do wypłaty, z pominięciem sytuacji, w której w tym bilansie nie jest osiągnięty próg minimalnej kwoty do wypłaty określonej w punkcie 2.
 4. Termin realizacji płatności przez Lead.Network wynosi 7 dni; każde opóźnienie realizacji przelewu przez Lead.Network może wystąpić tylko w sytuacji wyjątkowej i zawsze musi być w pełni uzasadnione.
 5. Lead.Network nie ponosi odpowiedzialności za niedojście lub opóźnienie w realizacji przelewu środków na Rachunek Użytkownika wynikłe z przyczyn powstałych po złożeniu do banku Lead.Network polecenia przelewu lub z przyczyn niezależnych od Lead.Network. Lead.Network nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Wydawcę nieprawidłowych lub niekompletnych danych uniemożliwiających wykonanie przelewu.
 6. Kwoty wynagrodzenia Wydawcy wypłacane są zgodnie z numerem Rachunku Użytkownika wskazanym Lead.Network, bez względu na inne informacje o Wydawcy podane w żądaniu wypłaty lub pozostające w posiadaniu Lead.Network lub innych dostawców usług płatniczych uczestniczących w realizacji wypłaty wynagrodzenia Wydawcy. Lead.Network nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania wypłaty, jeżeli wskazany przez Wydawcę numer Rachunku Użytkownika jest nieprawidłowy.
 7. Lead.Network zastrzega sobie prawo do pomniejszenia wynagrodzenia Wydawcy o nieściągalne należności, stanowiące sztuczny ruch lub fraudy (cofnięte środki z salda Wydawcy po dokonaniu walidacji), niezależnie czy generowane przez Wydawcę czy osoby trzecie.
 8. W przypadku, w którym suma w bieżącym bilansie możliwym do wypłaty i aktualnie zleconym jest niższa, niż kwota pomniejszenia salda, Lead.Network jest uprawniony do ściągania tych należności z kolejnych dowolnych przychodów na Koncie Lead.Network Wydawcy. W przypadku nie wygenerowania wystarczającej ilości środków przez Wydawcę w okresie 3 miesięcy od zaistnienia niekorzystnej różnicy, jest on zobowiązany do zwrotu spornej kwoty na rzecz Lead.Network w przeciągu 1 miesiąca od otrzymania informacji o takim stanie rzeczy. Informację taką Lead.Network prześle do Wydawcy dowolną drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie.

§7. Informacja o szczególnych zagrożeniach podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

Leaders sp. z o.o. sp. k., stosownie do art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Leaders sp. z o.o. sp. k.

Informacja dotyczy zagrożeń, które Leaders sp. z o.o. sp. k. identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Leaders sp. z o.o. sp. k. systemów zabezpieczających infrastrukturę Leaders sp. z o.o. sp. k. przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich.

 1. Możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną.
 2. Możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu.
 3. Możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne.
 4. Możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości.
 5. Możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.
 6. Możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).
 7. Naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.
 8. Instalowanie oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z Usługi ze źródeł innych niż źródła autoryzowane przez Leaders sp. z o.o. sp. k., które mimo podejmowanych przez Leaders sp. z o.o. sp. k. działań mających na celu zminimalizowanie możliwości udostępniania modyfikowanych przez osoby trzecie wersji oprogramowania, może zawierać oprogramowanie złośliwe.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Lead.Network zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wszystkie dokonane zmiany są obowiązującymi zapisami Regulaminu w terminie siedmiu dni po ich ogłoszeniu przez Lead.Network.
 2. O wszystkich zmianach mających istotny wpływ na treść Regulaminu Lead.Network zobowiązuje się informować na stronie głównej po zalogowaniu na konto Wydawcy Lead.Network w polu Aktualności.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych zapisów w Regulaminie, Wydawca i Reklamodawca jest zobowiązany do zaprzestania działalności w obrębie Lead.Network, ma także prawo do usunięcia swojego konta zgodnie z §3, podpunktem 4 niniejszego Regulaminu. Czynność ta będzie rozumiana jako moment wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.